آموزش دوره LPIC1 امتحان ۱۰۲.۱

۱۰۲.۱. Design hard disk layout

Weight: 2

Description: Candidates should be able to design a disk partitioning scheme for a Linux system.

Key Knowledge Areas

 • Allocate filesystems and swap space to separate partitions or disks.
 • Tailor the design to the intended use of the system.
 • Ensure the /boot partition conforms to the hardware architecture requirements for booting.
 • Knowledge of basic features of LVM
 • / (root) filesystem
 • /var filesystem
 • /home filesystem
 • swap space
 • mount points
 • partitions

Basics

As any other OS, Linux uses files and directories to operate. But unlike Windows, it does not use A:, C:, D:, etc. In Linux everything is in *one big tree, starting with / (called root). Any partition, disk, CD, USB, network drive, … will be placed somewhere in this huge tree.

Note: Most of external devices (USB, CD, ..) are mounted at /media/ or /mnt/ .

Unix directories

Directory Description
bin Essential command binaries
boot Static files of the boot loader
dev Device files
etc Host-specific system configuration
home Home directory of the users
lib Essential shared libraries and kernel modules
media Mount point for removable media
mnt Mount point for mounting a filesystem temporarily
opt Add-on application software packages
root Home directory of the root user
sbin Essential system binaries
srv Data for services provided by this system
tmp Temporary files
usr Secondary hierarchy
var Variable data

Partitions

In Linux world, devices are defined at /dev/. First SATA disk is /dev/sda, second SATA disk is /dev/sdb, … and first SCSI disk (older systems) is /dev/hda.

You have to PARTITION the disks, that is creating smaller parts on a big disk and calling them /dev/sda1 (first partition on first SCSI disk) or /dev/hdb۳ (۳rd partition on second disk).

# fdisk /dev/sda
Welcome to fdisk (util-linux 2.25.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.


Command (m for help): p
Disk /dev/sda: 298.1 GiB, 320072933376 bytes, 625142448 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x000beca1

Device   Boot   Start    End  Sectors  Size Id Type
/dev/sda1 *     2048 43094015 43091968 20.6G 83 Linux
/dev/sda2    43094016 92078390 48984375 23.4G 83 Linux
/dev/sda3    92080126 625141759 533061634 254.2G 5 Extended
/dev/sda5    92080128 107702271 15622144  7.5G 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6    107704320 625141759 517437440 246.8G 83 Linux

Primary, Extended & Logical Partitions

The partition table is located in the master boot record (MBR) of a disk. The MBR is the first sector on the disk, so the partition table is not a very large part of it. This limits the primary partitions to 4 and the max size of a disk to around 2TBs. If you need more partitions you have a define one extended and then create logicals inside them.

Linux numbers the primary partitions 1, 2, 3 & 4. If you define an extended partitions, logical partitions inside it will be called 5, 6, 7.

Note: an Extended partition is just an empty box for creating Logical partitions inside it.

So:

 • /dev/sda3 is the 3rd primary partition on the first disk
 • /dev/sdb5 is the first logical partition on the second disk
 • /dev/sda7 is the 3rd logical partition of the first physical disk

The newer GUID Partition Table (or GPT) solves this problems. If you format your disk with GTP you can have 128 primary partitions (no need to extended and logical).

commands

parted

jadi@funlife:~$ sudo parted /dev/sda p
Model: ATA ST320LT000-9VL14 (scsi)
Disk /dev/sda: 320GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags: 

Number Start  End   Size  Type   File system   Flags
 ۱   ۱۰۴۹kB 22.1GB 22.1GB primary  ext4      boot
 ۲   ۲۲.۱GB 47.1GB 25.1GB primary  ext4
 ۳   ۴۷.۱GB 320GB  273GB  extended
 ۵   ۴۷.۱GB 55.1GB 7999MB logical  linux-swap(v1)
 ۶   ۵۵.۱GB 320GB  265GB  logical

fdisk

# sudo fdisk /dev/sda
[sudo] password for jadi: 

Welcome to fdisk (util-linux 2.25.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.


Command (m for help): p
Disk /dev/sda: 298.1 GiB, 320072933376 bytes, 625142448 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x000beca1

Device   Boot   Start    End  Sectors  Size Id Type
/dev/sda1 *     2048 43094015 43091968 20.6G 83 Linux
/dev/sda2    43094016 92078390 48984375 23.4G 83 Linux
/dev/sda3    92080126 625141759 533061634 254.2G 5 Extended
/dev/sda5    92080128 107702271 15622144  7.5G 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6    107704320 625141759 517437440 246.8G 83 Linux

Note: parted does not understands GPT

gparted

A graphical tool for managing disks and partitions.

LVM

In many cases you need to resize your partitions or even add new disks and add them to your mount points. LVM is designed for this.

LVM helps you create one partition from different disks and add or remove space to them. The main concepts are:

 • Physical Volume (pv): a whole drive or a partition. It is better to define partitions and not use whole disks – unpartitioned.
 • Volume Groups (vg): this is the collection of one or more pvs. OS will see the vg as one big disk. PVs in one vg, can have different sizes or even be on different physical disks.
 • Logical Volumes (lv): OS will see lvs as partitions. You can format an lv wit your OS and use it.

Design Hard disk layout

Disk layout and allocation partitions to directories depends on you usage. First we will discuss swap and boot and then will see three different cases.

swap

swap in Linux works like an extended memory. Kernel will page memory to this partition / file. It is enough to format one partition with swap file system and define it in /etc/fstab (you will see this later in 104 modules).

Note: swap size is 1 or 2 times the system memory but not more than 8GBs. So if you have 2GB of RAM, swap will be 4GB but if you have 6GB of RAM, it is recommended to have a 8GB swap partition.

/boot

Older Linux systems were not able to handle HUGE disks during the boot (say Terabytes) so there were a separated /boot. It is also useful to recover broken systems or even you can make /boot read only. Most of the time, having 100MB for /boot is enough. This can be a different disk or a separated partition.

This partition should be accessible by BIOS during the boot (no network drive).

case one: Desktop computer

On a desktop computer, it is good to have one swap, one /boot and allocate all other space to / (root).

network workstation

As any other system /boot should be local (a physical disk connected to the machine) and most of the time, the / (root file system) is also local. But in a network station, /home can be mounted from a network drive (NFS, SMB, SSH, ..). This lets users to sit at any station, login and have their own home mounted from a network drive. Swap can be mounted from network or local.

Server

On servers /boot is still local and based on usage, /home can be local or network. In many cases we separate the /var because logs and many other files are there and being updated so it is good to separate it or even put it on a more advanced storage (like RAID disks to prevent data loss). Some people also separate the /usr and write-protect it (read only file systems) or even mount the /usr from network so they can change / update one file on the network storage and all the servers will use the new file (you remember? /usr contains important executables like Apache web server).

.

انتشار این مطالب با کسب اجازه از مدرس این دوره یعنی آقای جادی است که برای مطالعه و مشاهده ویدئوهای آموزشی آن می توانید از لینک زیر استفاده نمایید.

https://goo.gl/Hy8LD5

وبسایت اصلی مدرس :

https://jadi.net

لینک دروس :

https://goo.gl/hegttZ

فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب