آموزش دوره LPIC1 امتحان ۱۰۳.۱

Work on the command line

Weight: 4

Description: Candidates should be able to interact with shells and commands using the command line. The objective assumes the bash shell.

Objectives

 • Use single shell commands and one line command sequences to perform basic tasks on command line.
 • Use and modify the shell environment including defining, referencing and exporting environment variables.
 • Use and edit command history.
 • Invoke commands inside and outside the defined path.

 • . and ..

 • bash
 • echo
 • env
 • exec
 • export
 • pwd
 • set
 • unset
 • man
 • uname
 • history

Bash

As any other thing Linux, you can choose your shell too (by shell I mean the command line interface). Bash in the most common one.

Some commands are build in (cd, break, exec) and it uses streams:

 • stdin is the standard input stream, which provides input to commands.
 • stdout is the standard output stream, which displays output from commands.
 • stderr is the standard error stream, which displays error output from commands.

User Prompts are like these:

jadi@funlife:~$ 
[jadi@funlife lpic1]$
$

in most cases, root users prompt uses # instead of $ (say: root@funlife:/etc#).

Global bash configs are stored at /etc/profile and each user has her own config at ~/.profile & ~/.bash_profile & ~/.bash_logout

Commands and sequences

Most commands have a command name and some parameters. A simple one is the `echo command:

$ echo

$ echo Hello lpic
Hello lpic
$ echo Hello lpic #just a simple hi
Hello lpic

Note: the # is for comments. Anything after it is comment.

escaped characters

Some special characters need special case in programming and linux world. Say you want to go to the new line during an echo command.

jadi@funlife:~$ echo -e "hello\nthere"
hello
there
Escape sequence Function
\a Alert (bell)
\b Backspace
\c Suppress trailing newline (same function as -n option)
\f Form feed (clear the screen on a video display)
\n New line
\r Carriage return
\t Horizontal tab

 

 

 

 

 

 

 

Note: you can use \ to break a command in many lines:

$ echo but this \
is another \
usage
but this is another usage

metacharacters and Control operators

Also there are characters with special meaning. You need to escape then if you need them in your commands: | & ; ( ) < >*

There is also control operators. They also have special meanings: || && & ; ;; | ( )

The most important ones are ; (do one by one), && (logical and) and || (logical or).

$ echo line 1;echo line 2; echo line 3
line 1
line 2
line 3

$ echo line 1&&echo line 2&&echo line 3
line 1
line 2
line 3

$ echo line 1||echo line 2; echo line 3
line 1
line 3

exiting shell

the exit command exits the shell. Same as ctrl+d.

if you run a command inside parentheses that command will be run inside a sub-shell.

and exec will run a command and closes the current shell.

Environment variables

Concept of EV.

Every variable has name and a value. echo the name with a $ in front of it.

Some common ones are:

Name Function
USER The name of the logged-in user
UID The numeric user id of the logged-in user
HOME The user’s home directory
PWD The current working directory
SHELL The name of the shell
$ The process id (or PIDof the running bash shell (or other) process
PPID The process id of the process that started this process (that is, the id of the parent process)
? The exit code of the last command


$ echo $USER $UID
jadi 1000
$SHELL $HOME $PWD
/bin/bash /home/jadi /home/jadi/lpic
$ (exit 0);echo $?;(exit 4);echo $?
۰
۴
$ echo $$ $PPID
۲۵۵۹ ۲۵۵۸

And this is the way to define a EV:

jadi@funlife:~$ MYMOOD=happy
jadi@funlife:~$ echo I am $MYMOOD
I am happy

if we export a variable, it will be available for other programs starting from that shell.

Note: sometimes you may need to use { and } to describe a variable:

$ echo "-$HOME/abc-"
-/home/jadi/abc-
$ echo "-$HOME_abc-"
--
$ echo "-${HOME}_abc-"
-/home/jadi_abc-

env, set, unset

the env shows current EVs. It can also be used to run a command in a specific environment.

set is a bit more complicated. it can configure how your bash behaves. unset, unsets a variable.

$ echo $-
himBH
$ echo $VAR1

$ set -u;echo $-
himuBH
$ echo $VAR1
-bash: VAR1: unbound variable
$ VAR1=v1;echo $VAR1
v1
$ unset VAR1;echo $VAR1
-bash: VAR1: unbound variable

Note: if you use set with no parameter, it shows the EVs.

uname

gives you data about the system. Common switches are:

Option Description
-s Print the kernel name. This is the default if no option is specified.
-n Print the nodename or hostname.
-r Print the release of the kernel. This option is often used with module-handling commands.
-v Print the version of the kernel.
-m Print the machine’s hardware (CPU) name.
-o Print the operating system name.
-a Print all of the above information.$ uname -a
Linux funlife 3.16.0-28-generic #38-Ubuntu SMP Fri Dec 12 17:37:40 UTC 2014 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

history

The bash, saves the commands you issue in a file defined in HISTFILE ev. the history shows the full command history (500 commands normally but can be changes in HISTSIZE).

There are also some shortcuts:

 • history 20 shows last 20 commands
 • !! last command
 • !string most recent command that starts with string
 • !?string? most recent command that contains string

when you logout, all these are saved in .bash_history

Paths

External commands are just files on disks. So where does bash knows where to find commands?

jadi@funlife:~$ echo $PATH
/home/jadi/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games

and this gives me some more data:

jadi@funlife:~$ which tar
/bin/tar
jadi@funlife:~$ type tar
tar is /bin/tar
jadi@funlife:~$ whereis tar
tar: /usr/lib/tar /bin/tar /usr/include/tar.h /usr/share/man/man1/tar.1.gz

running other commands

 • It is possible to add to my path
 • give the full path
 • give the relative path (. & ..)

cd & pwd

cd``` will change directories (including .. and .) andpwd““ tells where you are at the moment.

man pages

the best linux help you can find.-

$ man ping
PING(8)                              System Manager's Manual: iputils                              PING(8)

NAME
    ping, ping6 - send ICMP ECHO_REQUEST to network hosts

SYNOPSIS
    ping [-aAbBdDfhLnOqrRUvV] [-c count] [-F flowlabel] [-i interval] [-I interface] [-l preload] [-m mark] [-M pmtudisc_option] [-N nodeinfo_option] [-w dead‐
    line] [-W timeout] [-p pattern] [-Q tos] [-s packetsize] [-S sndbuf] [-t ttl] [-T timestamp option] [hop ...] destination

DESCRIPTION
    ping uses the ICMP protocol's mandatory ECHO_REQUEST datagram to elicit an ICMP ECHO_RESPONSE from a host or gateway. ECHO_REQUEST datagrams (``pings'') have
    an IP and ICMP header, followed by a struct timeval and then an arbitrary number of ``pad'' bytes used to fill out the packet.

    ping6 is IPv6 version of ping, and can also send Node Information Queries (RFC4620). Intermediate hops may not be allowed, because IPv6 source routing was
    deprecated (RFC5095).

OPTIONS
    -a   Audible ping.

    -A   Adaptive ping. Interpacket interval adapts to round-trip time, so that effectively not more than one (or more, if preload is set) unanswered probe is
       present in the network. Minimal interval is 200msec for not super-user. On networks with low rtt this mode is essentially equivalent to flood mode.

    -b   Allow pinging a broadcast address.

    -B   Do not allow ping to change source address of probes. The address is bound to one selected when ping starts.

    -c count
       Stop after sending count ECHO_REQUEST packets. With deadline option, ping waits for count ECHO_REPLY packets, until the timeout expires.
...

As you can see, on top:

 • Name of the command and section
 • name and related commands in this section
 • options and formats
 • short description
 • detailed info

and at the end bug reporting, files, related commands and authors.

There are 9 man sections:

 1. User commands (env, ls, echo, mkdir, tty)
 2. System calls or kernel functions (link, sethostname, mkdir)
 3. Library routines (acosh, asctime, btree, locale, XML::Parser)
 4. Device related information (isdn_audio, mouse, tty, zero)
 5. File format descriptions (keymaps, motd, wvdial.conf)
 6. Games (note that many games are now graphical and have graphical help outside the man page system)
 7. Miscellaneous (arp, boot, regex, unix utf8)
 8. System administration (debugfs, fdisk, fsck, mount, renice, rpm)
 9. kernel utils

of course there can be more and one command can be in different places.

If you are searching, do:

jadi@funlife:~$ man -f ls
ls (1)        - list directory contents
jadi@funlife:~$ man -w ls
/usr/share/man/man1/ls.1.gz
jadi@funlife:~$ man -k ls | head
SSL (3ssl)      - OpenSSL SSL/TLS library
_llseek (2)     - reposition read/write file offset
aconnect (1)     - ALSA sequencer connection manager
add-shell (8)    - add shells to the list of valid login shells
afs_syscall (2)   - unimplemented system calls
alsactl (1)     - advanced controls for ALSA soundcard driver
alsactl_init (7)   - alsa control management - initialization
alsaloop (1)     - command-line PCM loopback
alsamixer (1)    - soundcard mixer for ALSA soundcard driver, with ncurses interface
amidi (1)      - read from and write to ALSA RawMIDI ports
...

Or use the apropos command which searches man pages:

$ apropos route
ip-mroute (8)    - multicast routing cache management
ip-route (8)     - routing table management
route (8)      - show / manipulate the IP routing table
routef (8)      - flush routes
routel (8)      - list routes with pretty output format
sensible-mda (8)   - a generic local MDA router for Debian systems
tor (1)       - The second-generation onion router
torrc (5)      - The second-generation onion router
traceroute6 (8)   - traces path to a network host
traceroute6.iputils (8) - traces path to a network host

انتشار این مطالب با کسب اجازه از مدرس این دوره یعنی آقای جادی است که برای مطالعه و مشاهده ویدئوهای آموزشی آن می توانید از لینک زیر استفاده نمایید

https://goo.gl/Hy8LD5

وبسایت اصلی مدرس

https://jadi.net

لینک دروس

https://goo.gl/hegttZفیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب