شرکت فناپ زیر ساخت

کارفرما

کارفرمای پروژه

fanap-infra.com

تاریخ

تاریخ و مدت

20 اردیبهشت 1399  |  60 روز

شرکت فنـاپ زیرسـاخت، بـه‌عنـوان نخستین اپـراتور صنعت هـوشمنـد، راهـکارها و زیرساخت‌های انـقلاب صنعتی چهارم را به شرکت‌ها و صنایع ارائه می‌کند تا آنها بتوانند برنـامه‌های هوشمندسازی و پی‌ریزی واحدهای صنعتی نسل آینده را، پیش بگیرند. فنـاپ زیرسـاخت صنایع را در مسـیر تحـول دیجیتـال و همچنین ایجـاد زیرسـاخت‌های حـوزه فنـاوی اطلاعات همراهی می‌کند.