شرکت گرومان

کارفرما

کارفرمای پروژه

growmonco.com

تاریخ

تاریخ و مدت

10 شهریور 1402  |  60 روز

اوایل سال ۱۳۹۰ بود که ایده اولیه راه اندازی یک مجموعه تولیدی برای ارتقاء کیفیت تولیدات کشاورزی در ذهن موسسین این شرکت شکل گرفت . و کار با نیت کمک به خاک های کشاورزی کشور با تحقیق برای طراحی محصول مطلوب، آغاز شد. در سال ۱۳۹۲ همزمان با تنوع دادن به محصولات تولیدی، هسته اولیه شرکت سپهر مشکات ریحان به صورت رسمی شکل و تفکرات بانیان این حرکت در معرض رشد قرار گرفت.
در ابتدا با تولید کود های پیش کشت به شکل گرانول، کار را شروع کردیم …