فروشگاه جریان گالری

کارفرما

کارفرمای پروژه

jaryangallery.art

تاریخ

تاریخ و مدت

20 آبان 1401

کاروان از حرکت باز می ایستد
همراهان خسته از غبار راه،با شوقی سرشار نظاره گر برج و باروى شهر می شوند.جاده به آخر رسیده است
قافله سالار با نواختن زنگ نوید رسیدن کاروانی دیگر از مسير ابریشم را می دهد
در شهر همهمه ای برپاست
همه بیصبرانه به انتظار کاروان دیار پارس به امتداد جاده خیره شده اند
ایرانیان،سالیان طولانی یکه تاز فرهنگ و هنر بوده اند
از خاور دور تا كرانه ى باختر مسخر هنر ايرانيست
هنر ايرانيان از دير باز زينت بخش سرسراها و منازل بوده است
هنرى از جنس جريانِ زندگى