تهران دیزاین فستیوال

کارفرما

کارفرمای پروژه

tehrandesignfestival.com/home

تاریخ

تاریخ و مدت

20 تیر 1399  |  45 روز

رویداد تهران دیزاین فستیوال هر ساله در تهران برگذار می شود و شرکت کنندگان این رویداد نیز تماما از خارج کشور دعوت به این همایش می شوند. این وبسایت برای آشنایی کاربران خارجی با این رویداد طراحی شده است.